VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

Vítejte na stránkách Dětského domova Trnová!

Dětský domov Trnová se nachází na severním Plzeňsku v malé obci Trnová. Dětský domov je již dlouhou dobu platným členem v systému péče o děti, které se ocitlydetsky-domov v mimořádné životní situaci, ať už ze zdravotních nebo sociálních důvodů. Naše zařízení se specializuje na děti předškolního věku, tj. děti od jednoho roku do šesti let. Přijímáme však i děti mladší jednoho roku nebo starší šesti let, pokud u nich byl realizován odklad školní docházky. Převážně jde o děti z větších sourozeneckých skupin, kterým tímto umožňujeme vyrůstat společně se svými sourozenci, aniž by došlo k přetrhání sourozeneckých vazeb. Děti mohou být přijímány buď na základě uzavřené písemné dohody s rodičem, pokud v rodině nastane mimořádná situace, kdy si rodič sám uvědomí, že nemá možnost v dané době zajistit potřeby vlastního dítěte, nebo můžou být také přijaty na základě soudního rozhodnutí o umístění dítěte do našeho zařízení. Dítě poté v domově pobývá až do té doby, než se jeho přirozené sociální prostředí stabilizuje, a je možný návrat do biologické rodiny, nebo se podaří zprostředkovat pěstounskou péči, popř. osvojení dítěte novými rodiči. Na realizaci pěstounské péče i osvojení se dětský domov aktivně podílí tím, že se účastní setkání na krajském úřadě, kde dochází k výběru vhodných pěstounů deti(osvojitelů) pro dítě tak, aby náhradní rodina respektovala individualitu dítěte a jeho specifické potřeby. Pracovníci domova doprovázejí dítě při prvních setkáních s náhradní rodinou až do okamžiku předání dítěte. Dětský domov zásadně respektuje individualitu každého dítěte. Děti přicházejí s nejrůznějšími potřebami odvislými od prostředí, ze kterého vzešly. Personál dětského domova je odborně způsobilý k práci s dětmi s nejrůznějšfoto5-mím handicapem. Ke každému dítěti vždy přistupujeme s empatií a porozuměním. Snažíme se mu přechod do našeho zařízení zpříjemnit a usnadnit. Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou uzpůsobeny pro děti předškolního věku. Jsou barevné a veselé, aby se u nás děti cítily dobře a příjemně. Svěřeným dětem je zajišťována komplexní odborná péče. Tato péče zahrnuje odborný foto4pediatrický dohled (možné konzultace s odborníky v různých zdravotnických oborech), psychologickou, rehabilitační a ošetřovatelskou péči, u dětí s vadami řeči máme k dispozici vlastního klinického logopeda, dále zajišťujeme pedagogickou a výchovnou činnost – děti jsou prostřednictvím docházky do Mateřské školy v Tfoto10-mrnové integrovány do běžného sociálního prostředí. Mateřská škola má otevřenou třídu běžnou a třídu pro děti se speciálními potřebami. Dětský domov také úzce spolupracuje s ostatními zainteresovanými institucemi v životě dítěte v rámci sociálně právní ochrany dítěte. Hlavním partnerem je tedy orgán sociálně právní ochrany dítěte příslušného městského úřadu, dále probíhá komunikace zařízení např. soudy, Policií ČR, neziskovými organizacemi…

Svou historii začal dětský domov psát již v roce 1951, kdy část budovy sloužila jako mateřská škola a část jako celotýdenní jesle. Postupem následujících let ztrácel účel jeslí foto8-mna významu a došlo ke zrodu dětského domova. Samostatným právním subjektem se dětský domov stal 1.1.1992 (zřizovatelem byl Okresní úřad Plzeň – sever), poté prošel důkladnou rekonstrukcí vnitřních i venkovních prostor tak, aby plně vyhovoval nárokům malých dětí. Od 1.1.2002 je dětský domov jedním z nestátních zdravotnických zařízení a přešel pod nového zřizovatele, kterým je až do současnosti Plzeňský kraj. V současné době dochází k transformacifoto9-m celého systému péče o děti v České republice. Dětský domov je nedílnou součástí tohoto systému, pružně reaguje na změny v péči o děti, tak aby se přiblížil co možná nejvíce k péči o děti v rodině. I přes naši snahu vytvořit umístěným dětem příjemné podmínky blížící se přirozenému rodinnému prostředí, lásku a pochopení vlastních rodičů nenahradíme. Naší snahou tedy je dětem pobyt v domově, co nejvíce zpříjemnit, zajistit jeho potřeby a přání, a vše směřovat k tomu, aby zde pobývalo, co nejkratší dobu, ať už se vrátí zpět ke svým rodičům nebo odejde do rodiny náhradní.

Svou péči o „naše“ děti se snažíme stále zlepšovat a vylepšovat. Dětský domov není izolovanou institucí, ale otevírá své brány i široké veřejnosti. Dobrým příkladem je v roce 2014 nově otevřená logopedická ambulance pro veřejnost nebo umožnění studentských praxí. Kromě péče o děti samé, nabízí dětský domov ve svých rozšířených službách též možnost pobytu dítěte v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek a také pobyt matky s dítětem, kteří se ocitli v mimořádné životní situaci.

„...Děti nemohou dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění…“

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.