VTEM Banners
VTEM Banners
Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

Zásady zpracování osobních údajů a informace o pořizování fotografií a audio-video záznamů

platné ode dne 01. 09. 2021

Správcem vašich osobních údajů je:

Dětský domov Trnová, příspěvková organizace
se sídlem: Trnová 200, 330 13, Trnová u Plzně
IČO: 00671045
právní forma: příspěvková organizace
zřizovaná: Plzeňský kraj
zastoupená: Mgr. Helena Tichá (ředitelem)
kontaktní údaje:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: +420 377 955 592
(dále také „Správce“) 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce jmenoval:

Ing. Mgr. Petra Pavelková
kontaktní údaje:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
telefon: +420 777 072 276
(dále jen „Pověřenec“) 

Dětský domov jakožto Správce Vás tímto v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známým jako nařízení GDPR, informuje, že pro splnění zákonné povinnosti (zejména Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), při plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů, nebo pro účely oprávněného zájmu („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat osobní údaje (dále také „OÚ“) klientů v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, pohlaví, datum narození, místo narození, národnost, státní občanství, místo pobytu, druh pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, zdravotní pojišťovna, zájmová činnost, obrazový záznam prostřednictvím kamerového systému. Dále pak osobní údaje ze zvláštní kategorie (citlivé OÚ): údaje o zdravotním stavu, vyjádření PPP1 nebo SPC2, údaje o zdravotním stavu, údaje o závislostech, rozhodnutí soudu, sociální status, náboženství a údaje o trestné činnosti.

U zákonných zástupců klientů evidujeme kromě většiny výše uvedených základních OÚ povolání a pracoviště (z důvodu zajištění civilní ochrany) a případné informace o svěření dítěte do péče.

Správce Vás informuje, že OÚ budou zpracovávány pro účely splnění všech zákonných povinností vyplývajících z provozu organizace, při vykonávání činnosti ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), ve znění pozdějších předpisů, pro účely poskytování zdravotní péče a zaopatření dětem, pro organizaci pobytů mimo zařízení, pro organizaci soutěží, exkurzí, seminářů, workshopů, uměleckých vystoupení, zajištění bezpečnosti v budově Správce, provozování kamerového systému se záznamem v budovách správce s cílem zajistit nezbytnou ochranu osob a práv klientů i návštěvníků organizace ve veřejných a společných prostorách („Účel“), a to na základě legitimního Právního důvodu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Správce Vás informuje, že bude pořizovat a používat fotografie, časově omezené videozáznamy a audiozáznamy během práce s klienty bez souhlasu se zpracováním osobních údajů a bez souhlasu se zachycením podobizny člověka v souladu s § 89, zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a v souladu s nařízením GDPR formou reportážních fotografií nebo záznamů zejména v těchto případech:

 • pro umělecké účely, akademickou nebo literární činnost;
 • dokumentace kulturních a soutěžních vystoupení;
 • přiměřeným způsobem pro nekomerční propagační účely a prezentaci školy a školského zařízení;
 • publikování poznatků v odborných publikacích;
 • dokumentace pracovních (pedagogických) přístupů v případě nemožnosti demonstrovat práci s žáky přímo;
 • zpracování vědeckých, diplomových a podobných prací.

V jiných případech bude vždy Správcem osobních údajů (v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) ještě před započetím zpracování fotografií a audio/video záznamů vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním takových údajů a před případným započetím fotografování nebo nahrávání audio/video záznamu bude vyžadován souhlas fyzické osoby se zachycením podobizny člověka či s pořízením záznamu.

Klient nebo zákonný zástupce má právo požadovat bezodkladné zablokování či odstranění informace, fotografie či záznamu týkajícího se jeho osoby, který zveřejňovat nechce. Platí to i o fotografiích či záznamech klienta bez uvedení jména v rámci obecné dokumentace pořádaných akcí a úspěchů.

Správce Vás informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ patří externí poskytovatelé služeb, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou zpracovateli, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika. 

Správce Vás informuje, že OÚ uloží po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování, a že máte právo požadovat přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů („Dozorový úřad“), že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ:

 • jestliže OÚ již nejsou potřebné pro Účel;
 • jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování;
 • jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování;
 • jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně;
 • jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se Vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude představovat riziko zásahu do Vašich práv a svobody, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu Dozorovému úřadu a v případě vysokého rizika budete Správcem neprodleně informováni.

____________________________

Pedagogicko-psychologická poradna

Speciálně pedagogické centrum

 

                                                                                                             Mgr. Helena T i c h á
                                                                                                                 ředitelka DDT

 

Celý dokument ke stažení v pdf formátu zde.

 

Poučení o nakládání s fotografiemi a audio platné od 1.11.2021 ke stažení zde.

Copyright © 2024 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.