VTEM Banners
VTEM Banners

Czech Bulgarian Danish Dutch English Finnish French German Greek Hungarian Italian Norwegian Polish Russian Spanish Swedish Turkish

oblak

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DĚTSKÉHO DOMOVA TRNOVÁ - 2017

 

OZNAČENÍ ZŘÍZENÉ ORGANIZACE A ZŘIZOVATELE

 
1. Identifikacezřízené a zřizovatele
Příspěvková organizace:
Název: Dětský domov Trnová,příspěvková organizace
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu vPlzni, odd.Pr, vl. 649
Sídlo: Trnová 200, PSČ 330 13
IČO: 00671045
Zřizovatel:
Název: Plzeňský kraj
Sídlo: Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13
IČO: 7089036
 
2. Vymezení hlavního účelu

 

Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o podmínkách poskytování zdravotních služeb (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým, a to ve věku od jednoho do šesti let. Zaopatřením se rozumí stravování, ubytování, ošacení a výchovná činnost.
Příspěvková organizace je současně zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V souladu s ustanovením § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15). Jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění lékařské péče zdravotnickým zařízením, psychologické a jiné obdobné nutné péči. Poskytovaná péče pro děti je od jednoho do šesti let, popř. do nástupu povinné školní docházky. V nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin, je možné přijmout dítě mladší 1 roku.

 

3. Počet dětí k 2016

 

Kapacita zařízení je 35 míst, v počtu ošetřovacích dnů 12 775
Skutečný počet ošetřovacích dnů za rok 2017: 11 742 (celkové využití lůžek v roce 2017:
91,91%), z toho:

 • Dětský domov Trnová: 7 236 (132,16%)
 • ZDVOP Delfínek : 4 506 (61,72%)

Věk dětí: 1 – 6 let
Počet přijatých dětí: 39 (12 dětí do DD Trnová a 27dětí do ZDVOP Delfínek), z čehož:

 •  na základě soudního rozhodnutí o nařízení předběžného opatření: 8 dětí
  •  do Dětského domova Trnová: 2 děti
  •  do ZDVOP Delfínek: 6 dětí
 •  na základě rozsudku o nařízení ústavní výchovy do Dětského domova Trnová: 10 dětí
 •  na základě soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče ZDVOP Delfínek: 3 dětí
 •  na základě OSPOD do péče ZDVOP Delfínek: 8 dětí
 •  na základě písemné dohody se zákonnými zástupci dítěte: 10 dětí
  •  do Dětského domova Trnová: 0 dětí
  •  do ZDVOP Delfínek: 10 dětí

Počet propuštěných dětí: 31 (24 dětí ze ZDVOP Delfínek a 7 dětí z DD Trnová), z čehož:

 •  do pěstounské péče: 2 děti
  •  z Dětského domova Trnová: 0
  •  ze ZDVOP Delfínek: 2 děti
 •  do osvojení ze ZDVOP Delfínek: 1 dítě
 •  do péče vlastní rodiny: 14 dětí
  •  z Dětského domova Trnová: 4 děti
  •  ze ZDVOP Delfínek: 10 dětí
 •  do dětského domova: 14 dětí
  •  z Dětského domova Trnová: 4 děti
  •  ze ZDVOP Delfínek: 10 dětí

Služba pro ohrožené děti a jeho rodinu: pomoc matkám s dětmi, které se ocitly v krizové životní situaci a potřebují na přechodnou dobu ubytování a základní zaopatření:
Počet matek: 2
Počet dětí: 2
Počet dětí k 31. 12. 2017: 32

 
4. Úroveň bydlení – provozní charakteristiky
 
Dětský domov je monobloková přízemní budova, sestává z několika pavilonů vzájemně propojených. Obsahuje tři části (dětská oddělení) pro děti. V každé této části je herna, ložnice, jídelna, šatna a koupelna s dětskými záchodky. Všechny místnosti pro děti jsou vybaveny účelným, bezpečným a dobře omyvatelným nábytkem. Určené místnosti jsou vybaveny televizí, videem, DVD přehrávačem, rádiem a dostatkem hraček a výchovných pomůcek dle věku dětí.
Místnosti v dětském domově, sloužící k plynulému chodu dětského domova, jsou kancelář ředitele, denní místnost pro sestry, šatna sester, místnost pro lékaře a vrchní sestru, kancelář sociální pracovnice, denní místnost a šatna pomocného personálu. Součástí je hospodářský pavilon s kuchyní, kotelnou a technickým zázemím. Kuchyně je rozdělená na výdejnu a přípravnu jídel, sklad potravin, sprchu a WC. Dalším úsekem je prádelna, která je rozdělena na místnost pro praní prádla ve velkokapacitních pračkách s automatickým dávkovačem pracích prostředků a nově přistavěná místnost pro mandlování prádla včetně sušárny a sušičky prádla. V domově je sklad prádla dětí, sklad úklidových prostředků, jídelna pro personál, sprcha a WC pro zaměstnance, chodba a hala.
Na jeden z pavilonů navazuje velká venkovní zastřešená terasa, která je využívána dětmi v době nepříznivého počasí. Objekty jsou jednopodlažní, podzemní jsou pouze místnosti pro technické zázemí, zde se nachází vlastní kotelna, dílna údržbáře, úložiště dokumentů, sklad potravin, místnost pro škrabku na brambory a výlevka. Dvoupodlažní je garáž a sklad věcí pro děti a nová nástavba, která slouží k úschově dalších dočasně nepotřebných nebo sezonních věcí.
V přistavěné přízemní části dětského domova jsou rehabilitační místnost, místnost dětského klinického psychologa, návštěvní místnost pro rodiče a děti, sprcha a WC pro personál, samostatné WC pro návštěvy a sklad prádla.
V roce 2013 byla vybudována bezbariérová dvoupodlažní přístavba k výše popsané stávající přízemní části objektu. Vznikly zde nové prostory: místnost pro logopedii s nainstalovaným PC s logopedickými programy pro děti, velká návštěvní místnost pro rodiče umístěných dětí, místnost pro ubytování matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé (krizové) životní situaci, dále pak kancelář ekonoma a účetní vč. podatelny. Před místností logopedie je prostorná čekárna a bezbariérové WC. Všechny tyto prostory jsou plně vybaveny (od roku 2014) nábytkem a dalšími potřebnými příslušnými věcmi.
Obě podlaží jsou spojena schodištěm a bezbariérovým výtahem - plošinou, která je plně samoobslužná. Celá přístavba s nástavbou má samostatné vchodové dveře se vstupem z části zahrady určené pro pobyt rodičů a dětí při návštěvách. Samostatný vchod zabraňuje vstupu nepovolaných osob do objektu dětského domova. Další přístup do přístavby je možný vnitřními prostory ze samotného dětského domova a vedlejším vchodem ze zahrady.
K pobytu venku a trávení volného času v prostorách zařízení mají děti k dispozici zatravněnou velkou zahradu, rozdělenou na účelově zaměřené části určené ke sportu (umělá travní plocha, zpevněná cyklistická dráha, atd.), určené ke hře (např. zastíněné pískoviště) a k rozvíjení motoriky (skluzavky, průlezky, houpačky, kolotoč, vláček, letadlo, atd.). Pro výchovné účely slouží velké tabule na kreslení křídami a tunel pro pozorování brouků. Veškeré vybavení zahrady odpovídá ČSN EN, je opatřeno atesty a certifikáty a má každoroční revizní prohlídky. V letních dnech je dětmi využíván dvojúrovňový krytý bazén s velkou okolní plochou z finského dřeva. Zastřešený bazén, včetně okolní plochy, je zabezpečen od okolní zahrady dřevěnými palisádami. V případě nepříznivého počasí mohou děti využívat zastřešenou terasu a velký dřevěný altán. Pro zimní měsíce slouží svému účelu umělý svah, kde mohou děti sáňkovat a jezdit na bobech.
 
5. Stravování
Stravovací provoz zabezpečuje výrobu a distribuci stravy – výživy, včetně léčebné výživy (diety) v dětském domově. Tvoří jeden celek, který zajišťuje úkoly po stránce dietetické, technologické, zásobovací a hospodářsko-administrativní. Poskytuje celodenní stravování pro děti, včetně dítěte z „Pokoje pro matku a dítě“. Dále je zde zajišťováno stravování pro zaměstnance a pro cizí strávníky, pokud v zařízení vykonávají danou službu pro dětský domov.
Četnost jídel – snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře a celodenní pitný režim pro děti. Strava je uzpůsobena potřebám dětí, např. mletá, mixovaná…atp.
V tomto roce byla využívána i doplňková strava, potravinové doplňky a vitamíny pro děti.
Diety jsou podávány na doporučení lékaře. Na stravování dohlíží dietní a vrchní sestra.
 
6. Úklid, praní, údržba
 
Úklid v dětském domově provádí uklízečky. Úklid a dezinfekce je zajišťována denně, podle požadavků a potřeb zařízení (dle provozního řádu schváleného KHS a harmonogramu práce). Praní veškerého prádla pro děti a pracovního oblečení pro zaměstnance zajišťuje prádelna dětského domova. Kromě vyprání, vyžehlení, mandlování prádla jsou prováděny opravy, zašívání i potřebné úpravy oděvů.
Údržba celého objektu dětského domova je zajišťována pracovníkem provozně technického úseku, který má v pracovní náplni kromě údržbářských prací i provoz plynové kotelny a zajišťuje autoprovoz jednoho služebního vozu. Náročné a odborné práce pro údržbu objektu dětského domova jsou zajišťovány odbornými firmami.
 
7. Zaměstnanci dětského domova
Všichni zaměstnanci si prohlubují vzdělávání dle svého pracovního zařazení. Absolvováním odborných kurzů a seminářů si rozšiřují kvalifikaci pro práci v dětském domově. Všichni zaměstnanci se pravidelně účastní školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, absolvují školení požární prevence, seznamují se s novými metodami práce, zacházením se stroji, přístroji a pomůckami, též s používáním dezinfekčních prostředků, a zajišťují si potřebné další vědomosti související s výkonem jejich profese. Zaměstnanci jsou zařazeni do pracovního poměru dle katalogu prací, svého vzdělání a délky požadované praxe. Zdravotní sestry zaměstnané v dětském domově mají potvrzenou bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odbornou způsobilost včetně registrace v nelékařských zdravotnických oborech.
Struktura zaměstnanců dětského domova v roce 2017 byla následující:
Evidenční počet zaměstnanců zaměstnaných na hlavní pracovní poměr k poslednímu dni sledovaného období (fyzické osoby): 32,00
- Technicko-hospodářští pracovníci: 4
- Dětské sestry: 3
- Všeobecné zdravotní sestry: 8
- Praktická sestra: 1
- Fyzioterapeut: 1
- Sociální pracovnice: 1
- Pracovnice poskytující SPOD: 6
- Kuchařky: 3
- Pradleny: 2
- Uklízečky: 2
- Údržbář: 1

8. Poslání a činnost

Základním posláním dětského domova je péče o děti s kombinovanými vadami – zdravotní, tělesný, mentální handicap, které jsou přijaty ze sociálně rizikového prostředí. Péče o děti je koncipována tak, aby v co největší míře mohlo být nahrazeno rodinné prostředí, ze kterého tyto děti musely dočasně odejít. Charakter ústavního zařízení je orientován na komplexní multidisciplinární péči – dětem je poskytována odborná péče zdravotní, speciálně ošetřovatelská, rehabilitační, výchovná, psychologická, logopedická, speciálně pedagogická, sociální a péče odstraňující důsledky sociálního osiření, v němž je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto:
 - Výkon ústavní výchovy nařízené soudem.
 - Poskytování komplexní péče dětem vyžadující okamžitou pomoc v rámci jejich sociálně-právní ochrany.
 - Komplexní péče matkám s dětmi, které se dostaly do mimořádně tíživých podmínek, včetně zacvičování matky v péči o dítě a ve speciální ošetřovatelské technice.
 - Aktivní spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy, dalšími státními i nestátními institucemi podílejícími se na řešení situace dítěte.
 - Umožňování praktické výuky školám se zdravotnickým, sociálně-právním a pedagogickým zaměřením.
 - Výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s majetkem ve vlastnictví Plzeňského kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou.
Péče je poskytována na základě moderních poznatků teorie a praxe tak, aby mohly být uspokojovány v maximální míře potřeby dítěte. Péče o děti je doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí (osvojení, pěstounská péče, mezinárodní osvojení), pokud se předtím nepodařil návrat do rodiny.
K zabezpečení komplexní péče o děti a k zajištění odpovídajícího chodu zařízení dětského domova jsou zřízeny tyto základní oblasti, které se navzájem prolínají a na sebe navazují.
Dětský domov poskytuje své služby nepřetržitě po celou dobu pobytu dítěte:
A. Zdravotní péče:
 •  Lékařská péče - pediatr
 •  Logopedická péče - klinický logoped
 •  Rehabilitační péče - specializovaný fyzioterapeut, fyzioterapeut
 •  Psychologická péče – klinický dětský psycholog
 •  Ošetřovatelská péče - registrované všeobecné sestry
B. Pedagogická a výchovná péče:
 •  Výchovná péče - registrované všeobecné sestry, pracovníci poskytující přímou sociálně-právní ochranu
 •  Jazyková výchova - pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
 •  Pedagogická péče, docházka do MŠ - pedagog v MŠ, speciální pedagog ve speciální třídě při MŠ
 •  Péče speciálně pedagogického centra - speciální pedagog, psycholog
 •  Zajištění kontaktu s externími specialisty.
C. Sociálně-právní ochrana:
 •  Sociální péče – sociální pracovnice
Všechny děti jsou pojištěnci různých zdravotních pojišťoven, jsou zaregistrovány u praktického pediatrického lékaře a veškerá pediatrická péče i speciální péče (klinický dětský psycholog, klinický logoped, speciální pedagog…) je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Služba pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Na základě transformace systému péče o ohrožené děti nabízí Dětský domov Trnová službu pro ohrožené dítě a jeho rodinu. Jedná se o možnost ubytování a zaopatření dítěte a jeho doprovodu (matky, atd.) na nezbytně nutnou dobu v Pokoji pro matku a dítě, který byl zřízen v prostorách dětského domova k tomuto účelu. Hlavním smyslem služby je pomoc dítěti a matce, kteří se ocitli v krizové životní situaci, a potřebují ubytování a základní zaopatření na přechodnou dobu.
Po dobu pobytu dítěte a matky v dětském domově je kladen důraz na prvotní stabilizaci přirozeného rodinného prostředí dítěte v součinnosti s ostatními zainteresovanými institucemi. Ve spolupráci s matkou je vytvořeno vyhodnocení sociální situace, a následně individuální plán dle potřeb dítěte a matky. Matce je poskytnuto sociálně právní poradenství, výchovné poradenství ve vztahu k dítěti, je možné využít konzultaci s dětským lékařem, logopedem a psychologem.
Ubytování a zaopatření je poskytováno na dobu nezbytně nutnou. Věk přijímaných dětí koresponduje s věkem dětí přijímaných do Dětského domova Trnová a ZDVOP Delfínek, a to je věk od 1 roku do 6 let.
Touto službou jsou rozšířeny možnosti zajištění péče o ohrožené dítě, a napomáhají matce a dítěti překlenout tíživou životní situaci při zachování jejich vzájemných rodinných vazeb.
Další službou dětského domova je poskytování zdravotních služeb v oboru klinické logopedie ve prospěch pronajímatele v dohodnutých ordinačních hodinách pro veřejnost.
Strukturu zaměstnanců doplňuje další odborný personál, provozně technický, a pomocný personál, který zajišťuje stravování dětí a provoz zařízení (kuchařka, pradlena, uklízečka, atd.).
Oblast ekonomická
 - ekonom
 - finanční referent
Oblast zdravotnická
 - vrchní sestra
Oblast provozně technické činnosti
 - vedoucí provozně technického úseku
 - kuchařky
 - uklízečky
 - pradleny
 - topič- údržbář
V dětském domově jsou zabezpečeny tyto činnosti smluvně:
- Bezpečnost práce a požární ochrana – bezpečnostní a požární technik
- Zpracování mzdové agendy – mzdový účetní
- Závodně preventivní péče – praktický lékař
- Vedení skupinové supervize, zajišťování individuální supervize - supervizor
- Logopedická péče – pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu
- Nutriční poradenství – nutriční terapeut
- Pravidelná údržba, správa serveru a počítačové sítě – správce sítě
- Právní poradenství v oblasti správy a vymáhání exekucí ve věci pohledávek - právník
Revize zdravotnické techniky, plynových kotlů, plynu, elektřiny, elektrických spotřebičů, kouřovodů, požární klapky, bezbariérové plošiny a dalších činností jsou zajišťovány příslušnými odbornými firmami smluvně.

8.1 Zdravotní péče

Dětem je poskytována léčebná a preventivní péče, kterou zabezpečuje pediatr. Zajišťuje odborná vyšetření rehabilitační, ortopedická, psychiatrická, neurologická, foniatrická a další dle potřeby dítěte. Připravuje podklady zdravotního charakteru pro komplexní hodnocení vývoje dítěte a doporučuje vyšetření psychologem. Zároveň zajišťuje pro organizaci výkon funkce odborného zástupce.
Ošetřovatelskou péči zajišťují registrované všeobecné sestry. Další odborná péče je poskytována fyzioterapeutem, který poskytuje individuální rehabilitační péči. Za komplexní ošetřovatelskou péči zodpovídá vrchní sestra. Zdravotnický personál dbá na dodržování základních hygienických opatření a sleduje dodržování zásad hromadného stravování.
Dětský klinický psycholog provádí psychologická vyšetření. Psychologická péče spočívá zejména v individuální psychologické diagnostice zahrnující posouzení aktuální úrovně mentálního a psychomotorického vývoje dítěte, ve stanovení vývojových potřeb a možností dítěte, upozornění na případná rizika disharmonického vývoje, známky specifických vývojových poruch či podezření na psychické onemocnění.
Nápravu řeči a jazykovou výchovu zajišťuje klinický logoped a pravidelně ji provádí u dětí pedagogický pracovník se zaměřením na jazykovou výchovu.

8.2 Pedagogická a výchovnápéče

Oblast výchovné činnosti řídí vrchní sestra ve spolupráci se speciálním pedagogem a psychologem. Základem činnosti je výchovný plán, který je rozpracován na měsíční, týdenní a individuální. Výchova musí být obsahově, organizačně a časově koordinována. O každém dítěti se vede záznam o výchově, kam se zapisují výsledky výchovné práce a charakteristika dítěte.
Vrchní sestra a všeobecné registrované sestry úzce spolupracují s místní mateřskou školou, kam docházejí děti z dětského domova. Při mateřské škole je zřízena speciální třída pro děti opožděné nebo s výchovnými problémy, kde s dětmi pracuje speciální pedagog dle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Děti z dětského domova navštěvují mateřskou školu společně s dětmi z normálně fungujících rodin, tím se děti sociálně integrují, což kladně působí na jejich další vývoj.
Výchovná péče o děti je individuální nebo v malých skupinkách, vychází z osobních potřeb dítěte a přizpůsobuje se rodinnému prostředí. Zásadně respektuje soužití sourozeneckých skupin.
Speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra v Plzni ve spolupráci s psychologem na základě speciálních vyšetření doporučuje individuální a skupinovou integraci dětí do mateřské školy a vzdělávání dětí dle programu RVP PV, vypracovává posudky a doporučení odkladů školní docházky. V indikovaných případech vytváří speciální individuální plány pro výchovu a vzdělání dětí s různým stupněm mentální retardace.

8.3 Sociální péče

Dětský domov poskytuje svoji odbornou pomoc prostřednictvím sociálního pracovníka, který poskytuje poradenství a péči nejen dítěti, ale i jeho rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu (spolupráce s rodinou) s cílem, aby se dítě mohlo co nejdříve vrátit do své rodiny. Rodiče dětí umístěných v dětském domově mají možnost každodenního kontaktu se svými dětmi.
Sociální pracovník provádí sociální práci provázející dítě v době přijetí, v adaptačním procesu, během pobytu a při odchodu dítěte. Sociální práce je individuální, respektuje osobnost a potřeby dítěte a je prováděna v zájmu dítěte. Sociální práce zahrnuje informování, podporu a spolupráci s biologickou rodinou dítěte s cílem sanace rodinného prostředí. Sociální pracovník spolupracuje s ostatními institucemi zainteresovanými v životě dítěte (OSPOD, soudy, neziskové organizace, atp.).

8.4 Oblast ekonomická

Za úsek ekonomicko- hospodářské činnosti zodpovídá ekonom po stránce finanční a účetní, včetně operativní evidence a jejího strojního zpracování. Provádí rozbory hospodaření, kontrolní činnost a spolupracuje se zřizovatelským odborem Plzeňského kraje. Ekonom ve spolupráci se mzdovým účetním zajišťuje personální práci. Všechna opatření personálního charakteru se vykonávají se souhlasem ředitele.
Finanční referent zajišťuje skladové hospodářství, včetně potravin, zásobování a jejich operativní evidenci na PC, a další administrativní a účetní úkony.

8.5 Oblast provozně technické činnosti

Tuto oblast zabezpečuje vedoucí provozně technického úseku, který zodpovídá za provoz na úsecích kuchyně (kuchařky), úklid (uklízečky), prádelna (pradleny), údržba (topič/údržbář).

9. Hygienický standard

Všechny pokoje v dětském domově a další provozní místnosti jsou vybaveny nábytkem s omyvatelným povrchem, podlahy jsou pokryté dlažbou nebo podlahovou krytinou. V hernách a v návštěvních místnostech jsou na podlaze dobře čistitelné koberce. Všechny podlahové krytiny jsou dobře čistitelné a omyvatelné. K údržbě všech ploch je kromě mycích prostředků používána dezinfekce. Dezinfekční režim dětského domova vychází z charakteru zvláštního zdravotnického zařízení a byl konzultován a schválen KHS.
V dětském domově nejsou používány žádné speciální zdravotnické pomůcky a nástroje. K ošetřování drobných úrazů, k aplikaci injekcí a k odběru biologického materiálu se používají zásadně jednorázové, sterilizované pomůcky, injekční stříkačky a jehly a obvazový materiál. Tyto jednorázové zdravotnické pomůcky a potřeby jsou skladovány dle návodu výrobce, z tohoto důvodu se na zařízení neprovádí sterilizace.
Zdroj pitné vody je zajištěn z veřejné obecní vodovodní sítě a za jeho bezpečnost ručí dle smlouvy provozovatel a výrobce pitné vody. Teplou vodu na zařízení zabezpečují plynové ohřívače vody umístěné ve sklepě.
Nespecifické tekuté odpady jsou kanalizací dětského domova odváděny do veřejné kanalizační sítě a odtud společně do čističky odpadních vod. Vytápění celého objektu je zajišťováno plynovou kotelnou. Odpady jsou tříděny a jejich likvidace je zajištěna prostřednictvím firmy likvidující odpady, včetně nebezpečného zdravotnického odpadu.
Zaměstnanci mají k dispozici šatnu a účelově vybavená sociální zařízení. Používání osobních ochranných prostředků osobní hygieny je zakotveno v náplni práce každého zaměstnance. Velké nároky jsou kladeny na používání ochranných pomůcek při odběru biologického materiálu.
Návštěvy rodičů podporuje dětský domov v rámci svého provozního řádu, pokud soud neurčil jinak. Návštěvy za dětmi jsou umožněny zákonným zástupcům dítěte každý den, s ohledem na pravidla stanovená ve vnitřním řádu zařízení. To znamená, že dětem nesmí být narušený jejich denní režim, jako je především spánek, jídlo, docházka do mateřské školy atp. Návštěva rodičů se řídí návštěvním řádem. K dispozici pro pobyt rodičů s dítětem jsou dvě návštěvní místnosti včetně sociálního zařízení. V případě pěkného počasí mohou návštěvy využívat prostory v areálu dětského domova.
Dětský domov Trnová patří do rizikových pracovišť. Zaměstnancům je zajištěna periodická nebo mimořádná preventivní prohlídka, vstupní preventivní a výstupní preventivní prohlídka – smluvně se závodním lékařem.

10. Společenská činnost –akce dětí

Snahou je vytvořit dětem nejen hezké a podnětné prostředí v dětském domově, ale především je duševně obohatit a zapojit je do normálního všedního života tak, jak to mají všechny ostatní děti, které vyrůstají v rodině. Některé děti nikdy nepoznaly svoje rodiče, nevědí, co je „vlastní domov“ - máma s tátou. Z našich finančních prostředků a za pomoci dárců, kteří nám, ať už věcně či finančně, vypomáhají, se se mohou děti zúčastnit různých dětských akcí, navštěvují divadla, ZOO, apod., a naopak v místě dětského domova jsou organizovány besídky a dny plné soutěží a her. Zdánlivě „v domově“ mají děti vše. Přes veškerou snahu jim však chybí pevné rodinné zázemí a mateřská láska, a tímto jsou „naše děti“ odlišeny od dětí, které vyrůstají v rodinném zázemí. Přáním dětského domova je, aby se mohly co nejdříve vrátit do své vlastní rodiny nebo náhradní rodiny, a aby pobyt v dětském domově trval co nejkratší dobu.
Přehled kulturních a společenských akcí dětí v roce 2017:
- divadelní představení v Plzni: 6x,
- divadelní představení v dětském domově: 4x
- dětský den se záchranáři Plzeňského kraje (akce pro děti z DD, z místní MŠ a ZŠ),
- návštěva ZOO v Plzni s Plzeňským krajem,
- jarní vínek v dětském domově,
- koncert v ZŠ Schwarzova ulice v Plzni (dlouhodobá spolupráce se ZŠ, dárky dětem, sbírka pro děti…),
- návštěva ZOO i mimo Plzeň: 3x
- návštěva Dinoparku,
- celodenní pobyt v zábavném centru v Mirakulu v Praze,
- oslava Dne dětí v DD (sportovní odpoledne),
- dětský den s paní radní Milenou Stárkovou v OC v Plzni na Doubravce,
- dětský maškarní bál v Trnové (děti převlečené za pohádkové bytosti, živá hudba, tanec),
- akce v Trnové „Pohádkový les“ (zvládání různých technik a disciplín, táborák),
- pálení čarodějnic a opékání vuřtů s Providentem,
- návštěva dětského zábavného centra „Lvíček“ v Plzni vč. občerstvení,
- výlet dětí do Domažlic,
- JAZZ&SWING NIGHT pro Dětský úsměv, již VII. setkání v Besedě s finančním výtěžkem pro děti,
- rekreačně ozdravný pobyt dětí v Bozdíši,
- „Setkání dětských světů na v Šapitó – Plasy, akce pořádaná PK,
- účast dětí na pouti v Trnové, svezení se na kolotočích, houpačkách, dárky pro děti,
- 2x opékání vuřtů v dětském domově, odpolední zábava dětí, hry, soutěže, dárky,
- nedělní odpoledne s COHORTES EQUITES PRAETORIANI (svezení dětí na motorkách, přednáška, občerstvení, dárečky pro děti…),
- letní odpoledne s dětmi ze ŽŠ Dolní Bělá,
- „Zahradní garden party pro děti“ v dětském domově, účast klaunů Mirečka a Leontýnky, hry, soutěže, občerstvení vč. vystoupení dětí z DD,
- „Provident pomáhá“ a děti zapojeny do akce (práce na zahradě, hrabání listí…), zábavné odpoledne zakončené opékáním vuřtů,
- HALLOWEN v dětském domově,
- Mikuláš v dětském domově s paní radní pro oblast zdravotnictví PK,
- Mikuláš na ledě ve Třemošné s dětskými hokejisty a s trenéry „Meteor Třemošná“- bruslení dětí na ledě, mikulášská nadílka, dárky pro děti,
- účast dětí na „rozsvícení vánočního stromečku“ obecní úřad v Trnové, zpívání koled,
- návštěva Betléma ve Zruči, zpívání koled, vystoupení dětí, pohoštění, dárky pro děti,
- oslava narozenin (pro každé dítě dort a dárek) a svátků dětí v dětském domově v průběhu celého roku,
- předvánoční setkání dětí se sponzory a dárci,
- předvánoční nadílka s Martinem Lukačem, sobotní odpoledne plné hodnotných hraček a dárečků,
- Štědrý den v DD, zpívání vánočních koled za doprovodu kytary, vánoční nadílka, tradiční návštěva pana faráře z Plzně, který každým rokem přináší Betlémské světlo,
- návštěva rádia KISS Proton, předání vánočních dárků ze Stromu splněných přání v Tescu,
- oslava Silvestra v dětském domově (pohádky, soutěžení…),
- setkání s dětmi ze základních, středních a vyšších škol, návštěva odborných učilišť a Jedličkova ústavu z Prahy, v průběhu celého roku.
Každý týden probíhá vzájemná spolupráce našeho dětského domova se Senior housem v Trnové (děti a klienti se společně věnují zájmové a tvořivé činnosti).
Pravidelně každý týden děti v dětském domově cvičí jógu pod odborným dohledem lektorky jógy.
Děti, které navštěvují běžnou mateřskou školu a třídu pro děti se speciálními potřebami při mateřské škole, se ještě navíc zúčastňují dalších kulturních a společenských akcí pořádaných MŠ v Trnové.

11. Ekonomickýúsek–rozbor hospodaření

11.1 Nákladyazdroje financování

11.1.1 Rozbor nákladů

Organizace v roce 2017 vykazuje celkové náklady ve výši 22.729.707,86 (v r. 2016 činily 20.511.650,33 Kč). Níže uvedená tabulka informuje o konkrétních nákladech dle objemu finančních prostředků na ně vynaložených.

 

Soupis nákladů r. 2017 vyjádřených v Kč
Osobní náklady vč. odvodů a dalších sociálních nákladů 17 163 085,40
Spotřeba materiálu 1 636 196,73
Náklady z drobného dlouhodobého majetku 967 204,15
Opravy a udržování 864 295,34
Služby 683 132,62
Odpisy dlouhodobého majetku 466 764,26
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn) 398 115,67
Tvorba a zúčtování opravných položek (opravné pohledávky za ošetřovné, výživné a obědy matek ubytovaných v pokoji pro matku a dítě) 332 576,16
Daň z příjmů (r. 2016) 165 760,00
Náklady z vyřazených pohledávek 95 839,15
Ostatní náklady z činnosti (pojištění) 93 020,84
Manka a škody 24 689,00
Náklady na reprezentaci 9 891,99
Cestovné 7 957,00
Jiné daně a poplatky 1 822,95
Silniční daň 1 800,00
Kurzové ztráty 466,60
Tvorba a zúčtování rezerv (zrušení tvorby rezervy na daň z příjmů PO za r. 2016 = -182.910,- Kč) -182 910,00
Celkem 22 729 707,86

11.1.2 Rozbor zdrojů financování (výnosy)

Celkové výnosy organizace v r. 2017 činily 22 729 743,07 Kč. Tabulka níže uvádí konkrétní výnosy, které byly zdrojem financování pro pokrytí nákladů organizace.

Soupis výnosů r. 2017 vyjádřených v Kč
Výnosy z prodeje služeb (zejm. obědy pro zaměstnance) 930 086,00
Výnosy z pronájmu (roční pronájem místnosti logopedie) 6 000,00
Čerpání fondů (investičního fondu a rezervního fondu - Konto dětí - finanční dary) 389 118,00
Ostatní výnosy z činnosti (zejm. předpisy výnosů z ošetřovného a výživného, věcné dary) 377 257,76
Úroky 1 444,73
Výnosy místních vládních institucí, z toho: 21 025 836,58
Provozní dotace zřizovatele Plzeňského kraje 17 769 176,58
Státní příspěvek na ZDVOP Delfínek 3 256 660,00
Celkem 22 729 743,07

11.1.3 Hospodářský výsledek

Výsledek hospodařený za celou organizaci činí 35,21 Kč. Organizace sleduje náklady odděleně dle středisek Dětský domov a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek (dále jen „ZDVOP“). Dětský domov Trnová neprovozuje doplňkovou činnost. Rozbor hospodářského výsledku uvádí tabulka níže.

Hospodářský výsledek v Kč
Náklady za organizaci, z toho: 22 729 707,86
Náklady střediska Dětský domov 13 541 728,22
Náklady střediska ZDVOP Delfínek 8 900 815,55
Výnosy za organizaci, z toho: 22 729 743,07
Výnosy střediska Dětský domov 18 827 380,98
Výnosy střediska ZDVOP Delfínek 3 615 198,00
Výsledek hospodaření, z toho: 35,21
Výsledek hospodaření střediska Dětský domov 5 285 652,76
Výsledek hospodaření střediska ZDVOP Delfínek -5 285 617,55

11.2 Tvorba a čerpání fondů

Dětský domov Trnová (dále jen „DDT") hospodaří s těmito fondy:

• Fond odměn

• Fond kulturních a sociálních potřeb

• Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

• Rezervní fond z titulů – Konto dětí

• Fond investic

Stav fondů a jejich pohyby uvádí následující tabulka.

Hospodaření s fondy DDT v Kč
Název fondu Počáteční stav Tvorba Čerpání Konečný stav
Fond odměn 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb, z toho:

87 216,77

241.916,76

205 620,00

123 513,53

stravování 59 535,00
kultura, tělovýchova a sport 28 485,00
penzijní připojištění 117 600,00
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

8 244 290,60

7,79

0,00

8 244 298,39

Rezervní fond z ostatních titulů – Konto dětí

2 072 304,10

235 328,00

30 000,00

2 277 632,10

Fond investic, z toho 720 844,65 437 846,00

538 785,00

619 905,65
k financování investičních výdajů 179 667,00
k posílení zdrojů na opravy a údržbu 359 118,00
Celkem 12 724 656,12 915 090,76

774 405,00

12 865 349,67

11.3 Účelově určené dary

11.3.1 Přijaté dary

V r. 2017 přijal DDT od fyzických nebo právnických osob dary v celkové výši 492.492,09 Kč. Z této výše činily:
 •  peněžní dary (přijaté na speciální bankovní účet DDT – Konto dětí) 235.328,- Kč,
 •  věcné dary 234.102,09 Kč a
 •  dary v podobě služeb (zaplacené výlety dětí) 23.062,- Kč.

11.3.2 Čerpané dary

DDT z přijatých darů v r. 2017 odčerpal na bohulibé účely (pro potřeby dětí):
 •  z peněžních darů 30.000,- Kč a
 •  věcné dary a služby byly spotřebovány okamžitě po obdržení v 100% výši.

11.4 Zaměstnanci

Celkový počet zaměstnanců v organizaci je k 31.12.2017 na pracovní smlouvu 32, během roku bylo uzavřeno 5 dohod o pracovní činnosti a 9 dohod o provedení práce. Celkový průměrný úvazek na OON činil 1,514. Přepočtený stav zaměstnanců dle úvazků v DDT je 31,75 (z důvodu sníženého úvazku údržbáře na 0,75). Konkrétní struktura zaměstnanců je uvedena v tabulce níže.

Strukturazaměstnancůk31.12.2016

Pracovní poměr

Počet fyzických osob

Úvazek

Pracovní smlouva, z toho: 32 31,75
středisko Dětský domov, ztoho: 17 16,75
Technicko-hospodářští pracovínci 4 4
Zdravotní sestry s registrací 6 6
Zdravotní sestry bez registrace 1 1
Fyzioterapeut 1 1
Kuchařky 2 2
Pradlena 1 1
Uklízečka 1 1
Údržbář 1 0,75
středisko ZDVOP, z toho: 16 16
Sociální pracovnice 1 1
Pracovnice poskytující přímou sociálně-právní ochranu 6 6
Zdravotní sestry s registrací 4 4
Zdravotní sestry bez registrace 1 1
Kuchařky (1 kuchařka v dlouhodobé pracovní neschopnosti) 2 2
Pradlena 1 1
Uklízečka 1 1
OON (roční úhrn) 14 1,514

11.5 Stravování

11.5.1 Stravování dětí

Děti se stravují standardně z jídel připravovaných v kuchyni, dále z nadstandardu, což jsou jídla podávaná bez kuchyňské přípravy (zejména cukrovinky, dorty k narozeninám, potraviny od dárců určené k okamžité konzumaci).
Rozbor spotřeby potravin děti
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že v r. 2017 čítal celkový počet stravovacích dní 11.275. Celková spotřeba potravin dle kalkulačních cen stravovacích jednotek za celodenní stravování byla 662.868,- Kč.

11.5.2 Stravování zaměstnanců

Zaměstnanci organizace využívali možnosti stravování v místní kuchyni. Odebírány byly pouze hlavní jídla - obědy. Náklady na 1 oběd pro zaměstnance činí dle kalkulace organizace 38,- Kč. Zaměstnanecký peněžní podíl na 1 oběd je 23,- Kč, rozdíl ve výši 15,- Kč činí příspěvek organizace z FKSP na stravování.
Z tabulky níže je patrné, že celkový počet vydaných obědů v r. 2017 zaměstnancům byl 3.969 ks. Celková spotřeba dle kalkulace byla 150 822,- Kč.

11.6 Pohledávky

K 31.12.2017 jsou evidovány vymáhané pohledávky v celkové výši 3.548.863,83 Kč, z čehož pohledávky:
za ošetřovné činí…………………………………………………..….3.815.189,39 Kč,
za výživné činí…………………………………………………….……..132.343,- Kč,
obědy matky z pobytu v pokoji pro matku a dítě činí……………..……2.752,- Kč.
Účetní jednotka každý ¼ rok zpracuje opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každé čtvrtletí pohledávky. Nevymožené pohledávky (pohledávky, u kterých uplynula doba pro vymahatelnost) spadají do nákladů organizace.

11.7 Rekapitulacehospodaření ZDVOP

Hlavním výnosem ZDVOP jsou státní příspěvky evidované pod ÚZ 133 07, které v r. 2017 činily 3.256.660,- Kč. Výše státního příspěvku závisí na počtu dětí pobývající v DDT v konkrétním dni konkrétního měsíce. Na celoměsíční pobyt bez přerušení jednoho dítěte je ze státního příspěvku nárok na 22.800,- Kč. Státní příspěvek je proto proměnlivý a ovlivněn mnoha faktory, především počty dětí umístěných ve ZDVOP a pobyty těchto dětí mimo prostory DDT.
Dalšími významnými výnosy (které ovšem nejsou vždy peněžními), jsou výnosy za ošetřovné a výživné, kterého v r. 2017 činily 297.282,- Kč. Výnosy ze stravování jsou ve výši 61.256,- Kč. Celkové výnosy pro ZDVOP byly ve výši 3.615.198,- Kč.
Organizace v r. 2017 pro ZDVOP sledovala tyto náklady:
Spotřeba materiálu…………………………..…..306.274,70 Kč
Cestovné………………………………………..………..774,- Kč
Opravy a udržování……………………….…….…..76.013,- Kč
Služby……………………………………….….…..37.813,60 Kč
Mzdové náklady zaměstnanců……………...…5.499.599,- Kč
Zákonné pojištění zaměstnanců……….….…..1.857.032,- Kč
Zákonné sociální náklady………………………226.518,84 Kč
Pojištění…………………………………..…………..7.612,- Kč
Odpisy dlouhodobého majetku……….….……….51.199,- Kč
Opravné položky……………………..…………120.275,56 Kč
Vyřazené pohledávky………………..…………..30.878,15 Kč
Náklady z nákupu dl. majetku………..............684.298,20 Kč (vybudování ložnice jednoho oddělení)
CELKEM…………………………………..…8.900.815,55 Kč.
Hospodářský výsledek ZDVOP = 3.615.198,- - 8.900.815,55 = - 5.285.617,55 Kč.
Organizace odděleně nesleduje spotřebu energií, úvazky THP a údržbáře, daň z příjmů, další nákupy (např. údržba PC sítě, výkony spojů, revize, některé spotřební zboží). Tyto náklady by navyšovaly celkové náklady ZDVOP a prohlubovaly hospodářský výsledek.

12. Kontrolní činnost

12.1 Vlastní kontrolní činnost

Kontrolní činnost v Dětském domově Trnová byla prováděna v průběhu roku 2017 dle Vnitřního kontrolního systému DD Trnová na základě vnitřní směrnice č. 11/2016, ze dne 1.9.2016. Systém VKS v dětském domově je přiměřený a účinný. Na základě hodnocení rizikových faktorů, dle stanoveného plánu, nebyly zaznamenány žádné vážné nedostatky. Byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu jmenovanými vedoucími pracovníky a pověřenými pracovníky, kontroly byly průběžně zapisovány.
Kontrolní činnost je zaměřena na kontrolu všech úseků dětského domova tak, aby byl zajištěn plynulý provoz dle rozsahu stanovené zřizovací listiny.
Kontroly prováděli všichni vedoucí pracovníci, pověření pracovníci a ředitelka zařízení. Kontrolní činnost byla zaměřena na kvalitu prováděné práce, dodržování platných norem, předpisů a směrnic, na kvalitu poskytovaných služeb, hospodaření se svěřeným majetkem, rentabilní využívání pracovní doby ve všech pracovních směnách, hospodaření s finančními prostředky, dodržování zákoníku práce a předpisů BOZP, dodržování protipožárních opatření, chování zaměstnanců k dětem, vyřizování připomínek a stížnosti rodičů. Byly prováděny předběžné, průběžné a následné kontroly dle stanoveného plánu, především se zaměřením na úroveň a kvalitu poskytované péče a služeb, respektování právních předpisů, hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. V neposlední řadě se zaměřením na spolehlivost účetnictví a finančního výkaznictví.
O provedených kontrolách byly vedeny zápisy a zjištěné nedostatky byly okamžitě řešeny. Kontrolní činnost vyhodnocovala ředitelka dětského domova za rok 2017 a zpracovala dne 22. 1. 2018 do systému FKVS.

12.2 Kontroly jiných kontrolních orgánů

Dne 25. 4. 2017 proběhla v dětském domově kontrola z Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru zdravotnického: Kontrola poskytovatele zdravotních služeb v Dětském domově Trnová. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností při vyřizování stížností vyplývajících z ustanovení § 93 a násl. zákona o zdravotních službách a kontrola zveřejňování smluv v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Závěrem z kontroly nebyly zjištěny nedostatky, uložení nápravných opatření k odstranění zjištěných nedostatků nebylo žádné.
Dne 21. 9. 2017 proběhla následná veřejnosprávní kontrola z KÚPK, odboru investic a majetku, jejímž předmětem bylo: Nakládání s majetkem PK, kontrola dle LV, revize, smlouvy (dle směrnice RPK č. 2/2015 pro nakládání s nemovitým majetkem PK, a dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Dále dodržování směrnic o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou. Posledním bodem bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Z kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení předpisů.
Ve dnech 13. 10. 2017 – 31. 10. 2017 byla provedena v dětském domově Krajským úřadem Plzeňského kraje, odboru ekonomického, následná kontrola o plnění opatření k nápravě v příspěvkové organizaci DD Trnová. Předmětem kontroly bylo: Opatření k nápravě, dodržování směrnic RPK č. 3/2012, č. 1/2013, č. 1/2014 a č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou. Dále předmětem kontroly bylo dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Závěrem při následné kontrole bylo zjištěno, že organizace chyby a nedostatky zjištěné při kontrole hospodaření odstranila v plném rozsahu. Chyby a nedostatky, které nešly odstranit zpětně, se ve sledovaném období po termínu pro přijetí opatření k nápravě již neopakovaly. Kontrola byla ukončena dne 31. 10. 2017 předáním vyžádaných podkladů (poslední kontrolní úkon).
Dnem 25. 10. 2017 – 29. 11. 2017, s přerušením, v sídle organizace Dětského domova Trnová, a na krajském úřadu Plzeňského kraje, proběhla kontrola z KÚPK, odboru zdravotnického, jejímž předmětem bylo: Vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2002 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Dodržování směrnic RPK č. 3/2012, č. 1/2013, č. 1/2014 a č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou. Dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění povinností plynoucích ze směrnic RPK č. 5/2015, o administraci právních sporů, kontrol, správních řízení a právních služeb organizací.
Závěrem kontroly byly zjištěny tyto nedostatky: V případě objednání surovin pro kuchyni chybí doložitelné vyjádření příkazce operace a správce rozpočtu o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku – porušení ustanovení § 25 odst. 2 písm. c ( zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Bylo doporučeno možné řešení zjištěných nedostatků ve smyslu pro zabezpečení objednání surovin pro kuchyni, aby kontrolovaná osoba využila možnost zjednodušeného výkonu řídící kontroly prostřednictvím limitovaného příslibu dle ustanovení § 13 odst. 8 až 10 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Aplikací postupů pro použití limitovaného příslibu dojde k nápravě zjištěného stavu a kontrolovaná osoba nebude nadměrně zatížena procesem řídící kontroly u operací vyžadující operativní řešení.
Výroční zprávu vypracovala a předkládá dne 20. 1. 2018

 

                                                                              

                                                                                       Mgr. Helena Tichá

                                                                                    ředitelka organizace

                                                                                   Dětský domov Trnová

                                                                                  příspěvková organizace

 

Copyright © 2014 Dětský domov Trnová. Všechna práva vyhrazena.